Підволочиська районна рада
Підволочиський район, Тернопільська область

Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

        ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення районної ради
                                    від 22 березня 2016 року № 66

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

I.Загальні положення 

1.1.Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання, що отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності (далі - суб'єкти оціночної діяльності) для здійснення незалежної оцінки майна. Ця процедура застосовується, якщо Підволочиська районна рада  виступає замовником незалежної оцінки майна спільної власності територіальних   громад сіл, селища, міста Підволочиського району.
1.2.У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтвердні документи;
конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості виконання робіт з оцінки;
підтвердні документи – документи, що визначають правовий статус претендента та містять інформацію про склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з незалежної оцінки майна, їх практичний досвід, а також відповідні документи, що підтверджують право на проведення таких робіт;
претендент – суб'єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до Підволочиської  районної ради необхідні документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;
суб'єкти оціночної діяльності – суб'єкти господарювання, що отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";
учасник конкурсу – суб'єкт оціночної діяльності, який подав документи, що відповідають умовам конкурсу, і якого допущено до участі в конкурсі.
1.3. Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією (далі - комісія), персональний склад якої затверджується рішенням Підволочиської районної ради. Конкурсна комісія утворюється у складі 7 -ми осіб. 
До складу конкурсної комісії входить:  
заступник голови Підволочиської районної ради-голова конкурсної комісії;
по одному представнику від кожної депутатської фракції Підволочиської районної ради.
Зі складу членів комісії обирається секретар конкурсної комісії на першому засіданні даної комісії.На засідання конкурсної комісії запрошується начальник відділу правового забезпечення, комунальної власності, документообігу та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради.
1.4. Очолює комісію голова. Голова комісії у межах наданих повноважень:
скликає засідання комісії;
головує на засіданнях комісії;
видає доручення, обов'язкові до виконання членами комісії;
організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;
представляє комісію у відносинах з установами та організаціями. 
1.5. Секретар комісії:
- забезпечує виконання доручень голови комісії;
- готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;
- оформляє протоколи засідань комісії. 
1.6. На період довготривалої відсутності голови та (або) секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки, з інших поважних причин) їх повноваження надаються будь-якому члену комісії. 
1.7. До повноважень комісії належать:
- підготовка інформаційного повідомлення про оголошення конкурсу ; 
- розгляд поданих претендентами підтвердних документів з метою з'ясування їх повноти і відповідності вимогам чинного законодавства;
- визначення учасників конкурсу;
- розгляд та оцінка пропозицій учасників конкурсу;
- визначення переможців конкурсу;
- повідомлення претендентів про результати засідання комісії.
1.8. До участі в конкурсі можуть бути допущені:
- суб'єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", яким передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки.
1.9. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності є наявність: 
- відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об'єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, виданими відповідно до чинного законодавства України;
- досвіду суб'єкта оціночної діяльності у проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна;
- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звітів про оцінку майна, та їх особистого досвіду у проведенні оцінки подібного майна;
- письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб'єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна.

ІІ. Підготовка до проведення конкурсу

2.1. Інформація про проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності має містити: 
- дату, час і місце проведення конкурсу;
- відомості про об'єкт оцінки для визначення вартості майна, які  подає  балансоутримувач (назва об’єкта, місцезнаходження  об’єкта оцінки, мета проведення незалежної оцінки, адреса;
- кінцевий термін подання документів;
- термін виконання робіт в календарних днях (за потреби);
- перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;
- кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу (вимоги щодо практичного досвіду з оцінки    майна, зокрема подібного майна);
- місцезнаходження комісії, контактні телефони.
2.2. Інформація про проведення конкурсу публікується в газеті "Гомін Волі" та/чи розміщується на офіційному веб-сайті районної ради  за 15 календарних днів до оголошеної дати проведення конкурсу.
2.3.Претенденти подають до Підволочиської районної ради документацію нарочним.
Конкурсна пропозиція оформлюється окремо по кожному об'єкту оцінки та подається в запечатаному конверті з написом "Конкурсна пропозиція на конкурс", опечатаному печаткою учасника конкурсу. 
Підтвердні документи подаються окремо в запечатаному конверті з написом "Підтвердні документи на конкурс" з описом вкладених документів.
До дати проведення конкурсу конверти з конкурсними документами зберігаються у голови комісії.
До підтвердних документів, поданих на конкурс із відбору суб'єктів оціночної діяльності, належать: 
- заява на участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1);
- копія установчого документа претендента;
- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде 
залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їхніми особистими підписами;
- копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності;;
- інформація про претендента (документ, який містить відомості про претендента щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт,  а також терміну  виконання робіт (в календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.
2.4 Конкурсна документація подається учасником конкурсу не пізніше ніж за два робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). 
Конкурсна документація, подана після встановленого терміну, не приймається.
2.5 Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

III. Порядок проведення конкурсу 

3.1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше половини її кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників. 
3.2. У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності комісія приймає рішення стосовно укладення з ним договору на проведення оцінки, якщо учасник конкурсу відповідає критеріям, визначеним пунктом 3.4 цього розділу.
3.3. На засіданні комісія аналізує підтвердні документи претендентів. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.
У разі якщо претендент несвоєчасно подав відповідний пакет документів або подана ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення щодо недопущення його до участі в конкурсі. За письмовою заявою претендента підготовлена ним конкурсна документація може бути повернута після затвердження протоколу засідання комісії.
3.4. Під час обрання переможця конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності враховуються:
- кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають у штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки майна;
- досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;
- досвід учасника конкурсу з оцінки саме того об'єкта, оцінку якого планується здійснити за підсумками оголошеного конкурсу з відбору суб'єкта оціночної діяльності;
- запропонована учасником конкурсу ціна виконання робіт;
- кількість конкурсів, у яких учасник конкурсу брав участь, та кількість перемог у цих конкурсах (враховується як критерій кожною комісією окремо);
- кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу підготовлені (готуються) учасником конкурсу на виконання укладених договорів на проведення оцінки майна за підсумками попередніх конкурсів;
3.5. Рішення комісії приймається шляхом відкритого голосування. Переможець конкурсу визначається конкурсною комісією більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.
Члени комісії повинні голосувати за кожного учасника конкурсу «за» чи «проти». Член комісії, який незгодний з прийнятим рішенням, підписує протокол із зауваженням, яке у письмовій формі додається до протоколу засідання комісії. 
Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість підсумків голосування за кожним об'єктом оцінки відповідно до додатку 2 до цього Положення. 
3.6. Результати конкурсу оформляються протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени комісії. Відомості підсумків голосування додаються до протоколу. 
3.7. На підставі рішення  конкурсної комісії балансоутримувач майна, яке підлягає оцінці, укладає з переможцем конкурсу договір про виконання робіт з незалежної оцінки відповідного майна.

IV. Інші питання, пов'язані з конкурсом та його результатами 

4.1. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату. 
4.2.У триденний термін після проведення конкурсу комісія інформує переможців конкурсу про рішення комісії.
4.3. Інформація про результати конкурсу публікується в газеті « Гомін Волі» та/чи розміщується  на офіційному сайті в мережі Інтернет. 
4.4. У разі потреби в повторному проведенні оцінки об'єкта, оцінку якого було здійснено із залученням суб'єкта оціночної діяльності, відібраного на конкурсних засадах, комісія розглядає це питання на своєму засіданні. За результатами розгляду  комісія  приймає рішення щодо оголошення повторного конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності або залучення суб'єкта оціночної діяльності, який уже здійснював зазначені роботи з оцінки майна, та укладення з ним додаткового договору на умовах, запропонованих суб'єктом оціночної діяльності, у разі згоди комісії із запропонованими умовами. 


Керуючий  справами
виконавчого апарату районної ради                                                                           М.М.Рубльовський 
               

Костюк Н.М.

 


Додаток 1 та Додаток 2 до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності