Підволочиська районна рада
Підволочиський район, Тернопільська область

Постійні комісії Підволочиської районної ради

Додаток
                                до рішення Підволочиської
                                районної ради
                                від 11 грудня 2015року № 14

П О Л О Ж Е Н Н Я
про постійні комісії Підволочиської районної ради
сьомого  скликання

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Постійні комісії Підволочиської районної ради є органами районної ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
2. Комісії будують свою роботу на основі законності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань та широкої ініціативи членів постійних комісій.
3. Порядок утворення, обрання Комісій, їх склад і строк повноважень, підзвітність і підконтрольність визначають Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Регламент Підволочиської районної ради сьомого скликання”.
4. Внутрішня структура Комісії визначається її власним рішенням.
5.Перелік, повноваження, функціональна спрямованість і порядок організації роботи Комісій визначаються Регламентом Підволочиської районної ради сьомого скликання та цим Положенням, що затверджуються районною радою з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями районної ради.

ІІ. ПЕРЕЛІК ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

Рішенням першої сесії Підволочиської районної ради сьомого скликання створені постійні комісії:

1. з питань законності, регламенту, депутатської діяльності та етики, зв’язків з органами місцевого самоврядування та організації роботи районної ради;

2. з питань соціально-економічного розвитку,  бюджету, власності, розвитку підприємництва та інвестицій;  

3. з питань освіти,культури, охорони здоров”я, духовності, соціального захисту населення, молоді і спорту;

4. з питань промисловості, будівництва, архітектури, транспорту і зв”язку, торгівлі та  житлово-комунального господарства;

5. з питань агропромислового розвитку, земельних відносин, планування територій  та   охорони довкілля.

ІІІ. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ КОМІСІЙ

1. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЗАКОННОСТІ, РЕГЛАМЕНТУ, ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ТА ЕТИКИ,
ЗВ’ЯЗКІВ  З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ  РАЙОННОЇ РАДИ:

1) готує висновки з питань дострокового припинення повноважень депутата районної ради в порядку, встановленому законодавством;
2)  розробляє за дорученням районної ради, її голови або заступника рекомендації з питань роботи депутатів районної ради і її органів;
3) готує за дорученням ради або її голови рекомендації з питань, пов”язаних з депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики, заслуховування радою питань про роботу депутатів у раді, про виконання ними рішень ради та її органів;
4) розробляє, вивчає і готує  для розгляду районною радою питання депутатської діяльності та етики;
5) надає  правову допомогу депутатам районної ради;    
6)  здійснює у межах своїх повноважень контроль за виконанням рішень ради;
7) бере участь у підготовці і прийнятті рішень щодо делегування районній державній адміністрації окремих повноважень районної ради;
8) розглядає попередньо кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, призначення або погодження районною радою, готує висновки з цих питань;
9) розробляє проекти рішень ради, готує висновки з питань, делегованих комісії, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями;
10) розглядає пропозиції щодо змін адміністративно-територіального устрою району, готує пропозиції з цих питань на розгляд ради;                                                                                                                                                                                        
11) бере участь у розробці і здійсненні заходів по забезпеченню законності, громадського порядку;
12) розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради, що стосуються питань забезпечення законності, громадського порядку, прав громадян;
13) бере участь у перевірці забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форм власності;
14) бере участь у роботі по роз”ясненню населенню прав, свобод та обов”язків громадянина, закріплених Конституцією України, чинним законодавством;
15) бере участь у розробці заходів по ліквідації стихійного лиха, екологічних катастроф, епідемій, пожеж, інших надзвичайних ситуацій з метою забезпечення державного і громадського порядку, життєдіяльності підприємств, установ та організацій, врятування життя людей, захисту їх здоров”я, збереження матеріальних цінностей;
16) здійснює контроль за дотриманням державними органами, підприємствами, установами, організаціями, їх посадовими особами основних гарантій депутатської діяльності, трудових та інших прав депутатів районної ради;
17) розглядає заяви, звернення громадян про роботу правоохоронних органів, прокуратури та  подає свої рекомендації з цих питань;
18) за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних районній раді органів, а також  питань, що віднесені до відання районної ради, підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб. За результатами перевірок подає рекомендації на розгляд  їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради. Здійснює контроль за виконанням підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами поданих рекомендацій;
19) для вивчення питань, розробки проектів рішень ради створює підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених спеціалістів;
20) свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для  попереднього обговорення;
21) здійснює контроль за дотриманням вимог ч.1 ст.59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надає зазначеним у ній особам консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту  інтересів поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

2. ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ,
БЮДЖЕТУ, ВЛАСНОСТІ, РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ІНВЕСТИЦІЙ:

1) попередньо розглядає проекти цільових та комплексних програм соціально-економічного та культурного розвитку району;
2) спільно з іншими постійними комісіями готує висновки щодо проектів цільових та комплексних програм соціально-економічного та культурного розвитку району, проекту районного бюджету, внесених змін до них, щодо звітів про виконання бюджету та відповідних програм, подає на сесію доповіді та співдоповіді з цих питань;
3) розглядає пропозиції та подає висновки стосовно розподілу переданих з Державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між бюджетами місцевого самоврядування;
4) здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку та бюджету, виносить на обговорення звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, рішень ради з цих питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень;
5) готує рекомендації по виявленню внутрігосподарських резервів і додаткових доходів до бюджету, ефективного використання природних і трудових ресурсів;
6) контролює видатки районного бюджету, пов’язані із здійсненням районною радою заходів щодо забезпечення спільних інтересів територіальних громад, здійснює контроль за використанням вільних бюджетних коштів; попередньо розглядає  і готує висновки з питань щодо виділених коштів із резервного фонду  районного бюджету;
7) вивчає практику роботи органів місцевого самоврядування на території району з питань визначення вартості патентів, узагальнює матеріали і здійснює заходи у відповідності до повноважень комісії по врегулюванню цих процесів;
8) розробляє рекомендації щодо надання пільг платникам податків і зборів по платежах, які зараховуються до районного бюджету;
9) розглядає пропозиції та подає висновки з питань про продаж, передачу в оренду або під заставу об’єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальної громади і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об’єктів в установленому законом порядку;
10) виносить на обговорення питання розвитку та ефективного використання комунального майна, спільно з іншими комісіями розглядає пропозиції та подає висновки щодо призначення та звільнення керівників об’єктів спільної власності, що перебувають у віданні районної ради;
11) бере участь у розробці питань, пов’язаних із забезпеченням бюджетних надходжень для реалізації соціально-економічних та культурних регіональних програм, контролює їх виконання;
12) розглядає пропозиції відповідних органів місцевого самоврядування, пов’язані зі створенням спеціальних та інших зон, зміною у статусі цих зон та готує висновки з метою внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань;
13) попередньо розглядає кандидатури осіб, як пропонуються для обрання, затвердження,  призначення або погодження з районною радою, готує висновки з цих питань;
14) здійснює контроль за впровадженням Законів України, Указів Президента щодо питань розвитку підприємництва, вносить пропозиції по оптимізації системи оподаткування;
15) розглядає проекти інноваційних програм і здійснює контроль за надходженням та використанням коштів інноваційного фонду;
16) готує пропозиції з питань сприяння та розвитку конкурентного середовища при веденні підприємницької діяльності;
17) вивчає причини, які стримують розвиток підприємницької діяльності в районі, готує пропозиції та рекомендації з цих питань.
18) свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій, президії ради для  попереднього обговорення.

3. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ОСВІТИ,  КУЛЬТУРИ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ”Я,
ДУХОВНОСТІ, СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, МОЛОДІ І СПОРТУ:

1) бере участь у підготовці питань про стан і розвиток освіти ,культури, охорони здоров”я, духовності, соціального захисту населення, молоді і спорту, які вносить на розгляд ради, готує доповіді і співдоповіді;
2) попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів економічного, соціального та культурного розвитку району, бюджету району і звіти  про виконання планів на виконання бюджету, вносить по них свої зауваження і пропозиції;
3) розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань освіти ,культури,  охорони здоров”я, духовності, соціального захисту населення , молоді і спорту;
4) бере участь у розробці програм, заходів, що сприяють покращенню роботи закладів культури, освіти, медицини, соціального захисту населення, спорту;
5) перевіряє, в межах своїх повноважень, роботу відділу культури і туризму райдержадміністрації і підпорядкованих йому структур, відділу освіти та інших навчально- виховних закладів, що знаходяться на відповідній території, організацію медичного обслуговування, роботу управління соціального захисту населення райдержадміністрації , сектору  з питань молоді і спорту райдержадміністрації і подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників відповідних управлінь, відділів, установ, організацій, а в необхідних випадках свої пропозиції на розгляд ради;
6) розглядає та вносить на затвердження ради програми розвитку матеріально-технічної бази медицини, приватизації, про альтернативні форми медичної допомоги, медичного страхування, контролює ефективність їх виконання;
7) здійснює контроль за забезпеченням охорони пам”яток історії та культури, збереженням та використанням культурного надбання, готує рекомендації по підвищенню якості культурно-освітніх передач місцевого радіомовлення, проведення визначних пам”ятних дат, ювілеїв, їх висвітлення в періодичній пресі;
8) підтримує зв”язки із усіма релігійними конфесіями, при необхідності готує відповідні рекомендації, звернення, заяви з  питань духовності;
9) контролює вирішення відповідно до  законодавства  питань про надання пільг і допомог,  пов”язаних з охороною материнства і дитинства, питань опіки і піклування, питань про надання компенсації і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасникам АТО та інших     випадках, передбачених законодавством, готує відповідні проекти рішень;
10) аналізує рівень умов життя і соціальної захищеності інвалідів, пенсіонерів;
11) підтримує зв”язок із відповідними комітетами Верховної Ради України і постійними комісіями районної ради;
12) попередньо вивчає і розробляє  пропозиції при розгляді районною радою питань, що стосуються вдосконалення діяльності ліцеїв, загальноосвітніх шкіл, дошкільних  і позашкільних навчально-виховних закладів, молодіжних, науково-просвітницьких і фізкультурно-спортивних організацій;
13) контролює вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей - сиріт і дітей, які залишились без опіки батьків, у школах- інтернатах, професійно-технічних закладах освіти, про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах- інтернатах, а також щодо оплати харчування дітей у школах;
14) вносить на обговорення звіти керівників відділів, управлінь, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання рішень ради, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень;
15) попередньо розглядає матеріали і приймає рішення (рекомендації) про можливість надання майна спільної власності територіальних громад району в оренду або відмовляє в укладанні (продовженні) договору оренди;
16) попередньо, в межах своєї компетенції,  розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готує висновки з цих питань;
17) свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій , президії ради для  попереднього обговорення;
18) комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному  цим  положенням  і  Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали та документи.

4. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ПРОМИСЛОВОСТІ, БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ,
ТРАНСПОРТУ І ЗВ”ЯЗКУ, ТОРГІВЛІ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО  ГОСПОДАРСТВА:

1) бере участь у підготовці питань про стан і розвиток промисловості, будівництва, архітектури,транспорту і зв”язку, торгівлі  та житлово-комунального  господарства в районі, які вносить на розгляд ради, готує доповіді і співдоповіді;
2) попередньо розглядає  відповідні розділи і показники проектів соціально-економічних програм, районного бюджету і звіти про їх виконання, вносить по них свої зауваження і пропозиції;
3) розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань здійснення  контролю за дотриманням законодавства у питаннях планування та архітектури, забудови та благоустрою відповідних територій, розвитку транспорту, промисловості торгівлі  та житлово-комунального  господарства;
4) перевіряє в межах своїх повноважень роботу відповідних підприємств, установ і організацій, розташованих на території району, подає за результатами перевірки пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ і організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд ради;
5) бере участь у розробці заходів по охороні, реставрації та викорис-
танні пам”яток історії і культури, архітектури та містобудування,  та інш;
6) розглядає пропозиції щодо управління об”єктами житлово-комуналь-
ного господарства, що перебувають у комунальній власності району;
7) вивчає, аналізує і вносить пропозиції щодо поліпшення житлово-комунального обслуговування міського і сільського населення району,вносить пропозиції по втіленню альтернативних видів палива для населення, сприяє розвитку міського транспорту, розглядає питання водопостачання, відведення й очищення стічних вод, збирання, транспортування та утилізації побутових відходів;
8) розглядає пропозиції щодо організації місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;
9) розглядає пропозиції щодо встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств торгівлі;
10) вносить на обговорення звіти керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання рішень ради, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень;
11) комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному  цим  положенням  і  Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали та документи;
12) попередньо, в межах своєї компетенції,  розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готує висновки з цих питань;
13) готує рекомендації щодо об”єднання на договірних засадах коштів підприємств, розташованих на території району, і населення, а також бюджетних коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на пайових засадах об”єктів соціальної і виробничої інфраструктури, шляхів місцевого значення, визначення пріоритетів інвестиційної діяльності на території району;    
14) свої висновки комісія може подавати на розгляд інших комісій , президії ради для  попереднього обговорення.    

5. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ, ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН,
ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

1) бере участь у підготовці питань про регулювання земельних відносин, стан і розвиток агропромислового комплексу, які вносить на розгляд ради, готує доповіді і співдоповіді;
2) попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів соціально-економічних програм, бюджету і звіти про їх виконання, вносить по них свої зауваження і пропозиції;
3) здійснює контроль за дотриманням земельного законодавства, використанням земель,  природних ресурсів  загально-державного та місцевого значення;
4) готує і подає на затвердження ради проекти місцевих програм охорони довкілля, бере участь у підготовці загальнодержавних і районних програм охорони довкілля;
5) бере участь у підготовці і внесенню на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію території і об’єктів природно- заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні, вносить пропозиції до відповідних державних органів про оголошення природних та інших  об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;
6) здійснює контроль за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення, відтворення лісів;
7) одержує у встановленому порядку інформацію про стан водних об”єктів, джерела забруднення та використання вод, про плани і заходи щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;
8) погоджує клопотання про надання надр у користування з метою геологічного вивчення, розробки родовищ корисних копалин місцевого значення;
9) виконує інші функції, що відносяться до її компетенції в галузі охорони довкілля та природокористування;                            
10) розглядає питання фінансування заходів щодо раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, землеустрою, моніторингу земель;                                            
11) вивчає та подає пропозиції щодо створення та діяльності селянських (фермерських) та інших господарств району;          
12) заслуховує звіти посадових осіб, які відповідають за стан розвитку агропромислового комплексу району, регулювання земельних ресурсів та реформування земельних відносин;    
13) розглядає пропозиції планування територій, змін адміністративно-територіального устрою району, готує пропозиції з цих питань на розгляд сесії районної ради;    
14) комісія подає висновки з галузевих питань на розгляд інших комісій, президії ради для попереднього обговорення;            
15) комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному  цим  положенням  і  Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій необхідні матеріали та документи.       

ІV.  ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІСІЇ
           
1.Порядок вивчення питань

1.1.Для вивчення питань, розробки проектів рішень районної ради Комісія дає доручення членам Комісії або створює підготовчі комісії і робочі  групи з залученням представників громадськості, вчених, спеціалістів і експертів;
організація роботи постійної комісії районної ради покладається на  голову 
Комісії. Голова Комісії скликає і веде засідання Комісії.
1.2.Питання, які належать до відання кількох постійних комісій можуть вивчатися  і розглядатися комісіями спільно.
1.3.При  зверненні  до  керівників  органів,  підприємств,  установ  і організацій члена  Комісії  (особисто чи листом)  з  питання,  яке  готується  ним за  дорученням Комісії, відповідні керівники зобов”язані у  встановлені законом терміни надати інформацію або відповіді по суті звернення.
1.4.Члени Комісії, керівники підготовчих комісій чи робочих груп, які за дорученням Комісії вивчали питання або готували проект рішення районної ради, зобов”язані у термін, встановлений  Комісією, узагальнити матеріали з питання, що вивчалося або готувалося, висновку Комісії.

2. План роботи Комісії

2.1.Комісія  вивчає  питання,  внесені  до  плану  роботи  Комісії,  а також заплановані  питання,  внесені  до  порядку денного  засідання  Комісії  за дорученням сесії районної ради, голови районної ради чи його заступника за     
пропозицією члена Комісії, інших депутатів.
2.2 До плану роботи Комісії питання вносяться після обговорення  пропозицій на засіданні Комісії.
2.3. План роботи Комісії затверджується на її засіданні. Зміни, доповнення до поточного чи перспективного плану роботи Комісії можуть бути внесені на будь-якому її засіданні.
2.4. Контроль за формуванням і виконанням плану роботи Комісії  покладається на голову Комісії, який раз на півроку інформує Комісію про  виконання плану роботи.

3. Засідання Комісії    

3.1. Комісії проводять свої засідання згідно  плану роботи.
3.2. Засідання постійної  комісії  скликається  в  міру  необхідності  і  є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина від загального складу Комісії.
3.3. Засідання Комісії проводиться відкрито. При необхідності закритого обговорення питання ухвалюється окреме рішення Комісії.
3.4. У випадку проведення спільного засідання кількох комісій, головуючий і секретар визначаються на спільному засіданні. Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше половини від загального складу кожної із комісій, що беруть участь у спільному засіданні.
3.5. Засідання Комісії протоколюється секретарем Комісії або членом Комісії за дорученням голови Комісії.
До протоколу вносяться дата засідання, прізвище присутніх членів Комісії, прізвища і посади запрошених, порядок денний, стислий виклад розглянутих питань порядку денного, (прізвища тих, хто виступав, стисло сформульовані ними пропозиції, результати голосування, окрему думку членів Комісії, які не погоджуються з результатами голосування, прийняті рішення).
Протоколи засідань Комісії підписуються головою і секретарем Комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії , протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Протоколи Комісії зберігаються у виконавчому апараті районної ради.
3.6. У випадку проведення спільного засідання кількох комісій (відповідальний  за  забезпечення  організації  роботи  Комісії) протокол  засідання  у кількості  з  розрахунку  на  кожну  комісію,  що  брала  участь  у  його проведенні, не пізніше як через п”ять робочих днів у віддрукованому вигляді за підписами головуючого  засідання долучається до справ Комісії.
Всі інформаційні, довідкові та інші матеріали з порядку денного спільного засідання долучаються до протоколу профільної постійної комісії районної ради.
3.7. Порядок передачі протоколів засідань Комісії до архіву визначається Регламентом районної ради.                    

4. Висновки і рекомендації Комісії

4.1. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу Комісії. 
4.2. Висновок Комісії – це ухвалене нею рішення з питання, яке віднесене до компетенції районної ради, вивчалося Комісією і грунтується на узагальненні  всіх необхідних і достатніх пропозицій, матеріалів, довідок, висновків і рекомендацій вчених, спеціалістів, фахівців, експертів, зацікавлених сторін і осіб.
Висновки Комісії враховуються при ухваленні інших рішень Комісії або  при ухваленні рішення районної ради.
Висновок Комісії, який належить врахувати при підготовці проекту    рішення    районної ради, подається до профільної комісії, яка готує проект  рішення, Комісія здійснює контроль за виконанням рішень ради.
4.3.Рекомендації Комісії – це ухвалене Комісією рішення, яке стосується внесення змін у діяльність органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і посадових осіб, що проводять свою діяльність на території району  та підзвітні і підконтрольні районній раді.
Рекомендації Комісії повинні містити обгрунтування (констатацію недоліків або порушень і посилання на відповідні висновки і рекомендації), конкретні пропозиції і термін їх впровадження. 
Рекомендації Комісії надсилаються до відповідних органів, підприємств, установ, організацій і посадових осіб, які у встановлений Комісією термін повідомляють про результати розгляду і вжиті заходи. 

5. Матеріальне і організаційне забезпечення

5.1. Матеріальне і організаційне забезпечення роботи Комісії покладається на виконавчий апарат районної ради.

6. Прикінцеві положення

Комісії при розгляді питань, що перебувають у їх віданні, користуються рівними правами і несуть рівні обов”язки. Здійснюючи свої повноваження, вони можуть використовувати всі форми і методи роботи, згадані в тому чи іншому розділі, пункті даного Положення, а також будь-які інші, що не суперечать чинному законодавству України, нормативно-правовим документам і Регламенту Підволочиської районної ради.
Положення набирає чинності з моменту його ухвалення і діє як самостійний документ Підволочиської районної ради.

 

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                   М.М. Рубльовський