Підволочиська районна рада
Підволочиський район, Тернопільська область

Правила внутрішнього розпорядку

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови Підволочиської
районної ради
від  04 березня 2016р. № 17-од

П Р А В И Л А
внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату
Підволочиської районної ради

1. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку виконавчого апарату Підволочиської районної ради (далі – Правила) розроблено відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про державну службу», інших нормативно-правових актів, що регулюють сферу трудових відносин, з метою забезпечення чіткої організації праці, належних та безпечних умов праці, підвищення її продуктивності та ефективності, раціонального використання робочого часу, зміцнення трудової дисципліни та надання якісних адміністративних послуг.
1.2. Трудова дисципліна у виконавчому апараті забезпечується створенням необхідних організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці, відповідальним ставленням працівників до роботи, а також заохоченням за сумлінну та якісну працю. До працівників, які порушують трудову дисципліну, в необхідних випадках  застосовуються заходи дисциплінарного впливу. 
1.3. Правила є обов’язковими для виконання всіма посадовими особами виконавчого апарату Підволочиської районної ради незалежно від посади та виконуваної роботи.

2. Порядок прийняття на роботу та звільнення працівників

2.1. Працівники виконавчого апарату ради реалізують право на працю відповідно до вимог чинного трудового законодавства та Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”. 
2.2. Прийняття на роботу усіх інших категорій працівників, на яких не поширюються дія Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, здійснюється на загальних підставах згідно з Кодексом законів про працю України та іншими законодавчими актами.
2.3. Право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних  та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,  майнового стану, терміну проживання на  відповідній території. 
На  посаду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту  і  професійну  підготовку,  володіють  державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов'язків,  відповідно  до  вимог  статті  11  Закону України "Про засади державної мовної політики".
2.4. На  службу  в  органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті особи: 
- визнані судом недієздатними; 
- які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість  не  погашена  або  не  знята  в  установленому законом порядку; 
- які  за  рішенням  суду позбавлені права займати посади в органах  державної  влади  та  їх  апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку; 
- які  у  разі  прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані  близьким особам.
На посадових осіб місцевого самоврядування поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".
2.5. Посадові особи  місцевого  самоврядування не можуть бути організаторами і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що перешкоджають  виконанню органами державної влади чи органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень. Інші обмеження, пов'язані із проходженням служби в органах місцевого самоврядування, встановлюються виключно законами України. 
2.6. Відбір працівників здійснюється на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством. 
2.7. Під час прийняття на роботу працівники мають подати:
- заяву про участь в конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби;
- заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;
- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
- декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;
- копію документа, який посвідчує особу;
- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);
- трудову книжку;
- довідку про стан здоров’я установленого зразка.  
Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).
2.8. Прийняття на роботу без подання вказаних документів не допускається. Забороняється вимагати від працівника при прийнятті на роботу документи, пред’явлення яких не передбачено законодавством.
2.9. Якщо за певних умов змінюються особові дані працівника (зміна прізвища, адреси місця проживання тощо), він зобов’язаний повідомити про це відділ правового забезпечення, комунальної власності, документообігу та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради і внести зміни до особової картки.
2.10. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей працівників, які претендують на зайняття посади у виконавчому апараті районної ради, може проводитися стажування терміном до двох місяців із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.
При прийняті на роботу може встановлюватися випробування терміном до шести місяців. Умова про випробування повинна бути застережена в розпорядженні про прийняття на роботу. Строк випробування при прийняті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.
Проходження стажування оформляється планом стажування. Після закінчення терміну стажування стажист готує звіт про набуті навички та виконувану роботу. Керівник стажування надає відгук про результати стажування претендента на зайняття посади.
2.11. Громадяни України, які вперше приймаються (обираються) на службу в органи місцевого самоврядування, складають Присягу відповідно до чинного законодавства. Про складання Присяги робиться запис у трудовій книжці.
2.12. При влаштуванні на службу до виконавчого апарату районної ради  працівники попереджаються під розписку про обмеження, пов’язані із прийняттям в органи місцевого самоврядування та проходженням служби в органах місцевого самоврядування. До початку роботи працівник має ознайомитися під розписку з даними Правилами, умовами праці, своїми правами та обов’язками, посадовою інструкцією або функціональними обов’язками, а також пройти інструктаж  з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки.
2.13. Розпорядження голови районної ради про прийняття на роботу доводиться до відома працівника під розписку. У розпорядженні має бути вказано назву посади, ранг, встановлений у межах відповідної категорії посад, та умови оплати праці.
2.14. На всіх працівників виконавчого апарату районної ради  ведуться трудові книжки в порядку, встановленому чинним законодавством. Працівникам, які приступили до роботи вперше, також оформлюється трудова книжка в термін, не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу. 
2.15. Припинення трудових відносин можливе тільки на підставі, передбаченій законодавством.
2.16. За ініціативою працівника трудові відносини припиняються згідно зі статтями 38 та 39 КЗпП України. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це керівництво Підволочиської районної  ради письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена поважними причинами, передбаченими чинним законодавством, голова районної ради повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.
Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення Підволочиською районною радою законодавства про працю, та у випадках, передбачених частиною першою статті 38КЗпП.
2.17. Розірвання трудового договору за ініціативи голови районної ради може мати місце з підстав, передбачених статтями 40 та 41 КЗпП України, та інших підстав, передбачених чинним законодавством.
2.18. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом Законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими Законами України, а також у разі:
- порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги;
- порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування; 
- виявлення або   виникнення   обставин,  що перешкоджають перебуванню  на  службі,  чи  недотримання  вимог, пов'язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування; 
- досягнення посадовою особою  місцевого  самоврядування граничного  віку  перебування  на  службі  в  органах  місцевого самоврядування . 
2.19. Голова районної ради видає розпорядження про звільнення з роботи, яке оголошується працівникові під розписку. У день звільнення працівникові видається трудова книжка із внесеним до неї записом про звільнення і проводиться з ним розрахунок. Записи про причини звільнення в трудовій книжці повинні робитися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. 
Днем звільнення вважається останній день роботи. Рішення про припинення служби в органах місцевого самоврядування може бути оскаржено у порядку, визначеному законодавством. Перевибори, зміна керівництва виконавчого апарату районної ради не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату, крім працівників патронатної служби.
2.20. Стосовно осіб, які обрані (затверджені) радою на посади  (виборні посади,  на які особи обираються або  затверджуються радою), а також стосовно осіб, які претендують на зайняття посади, на які особи призначаються головою районної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, за їх письмовою згодою, проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України  "Про запобігання корупції".

3. Основні обов’язки і права працівників

3.1. Основними обов’язками працівників є:
- додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування; забезпечення  відповідно  до  їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування; 
- додержання прав та свобод людини і громадянина; 
- збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала  їм  відома  у зв'язку з виконанням службових обов'язків,  а також  іншої  інформації,  яка  згідно  із законом не підлягає розголошенню; 
- постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації; 
- сумлінне ставлення   до   виконання   службових   обов'язків, ініціативність і творчість у роботі; 
- шанобливе ставлення  до  громадян  та  їх звернень до органів місцевого самоврядування,  турбота про  високий  рівень культури, спілкування  і  поведінки,  авторитет  органів  та  посадових осіб місцевого самоврядування;
- недопущення дій  чи  бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави; 
- дотримання вимог по охороні праці, техніці безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної та електробезпеки, що передбачені відповідними правилами та інструкціями;
- вжиття заходів до негайного усунення причин  і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків, та негайне повідомлення про це керівництва районної ради;
- утримання свого робочого місця та обладнання у порядку і чистоті, а також забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;
- збереження комунальної власності, ефективне та економне використання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних цінностей.
3.2. Працівники виконавчого апарату Підволочиської районної ради, усвідомлюючи власну відповідальність, зобов’язані:
- своєчасно, до початку робочого дня, прибути на робоче місце та підготуватися до виконання трудових обов’язків;
- почати роботу відповідно до режиму робочого дня, встановленого у виконавчому апараті районної ради;
- у випадку тимчасової непрацездатності (лікарняного) обов’язково невідкладно повідомляти про це безпосереднього керівника та відділ фінансово – господарського забезпечення виконавчого апарату районної ради, який веде табель обліку робочого часу. Лікарняні листи подавати до відділу фінансово – господарського забезпечення виконавчого апарату районної ради в перший робочий день після хвороби;
- своєчасно та в повному обсязі виконувати основні обов’язки, доручення, робочі завдання, забезпечувати належну якість виконуваних робіт;
- посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України  "Про запобігання корупції";
- посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру  особи, в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".
3.3. Посадові особи та інші категорії працівників виконавчого апарату районної ради мають право:
- на повагу  особистої  гідності,  справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян; 
- на оплату праці залежно від посади,  яку вона займає,  рангу, який їй присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи; 
- на просування по службі  відповідно  до  професійної  освіти, результатів роботи та атестації; 
- на безпечні  та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці; 
- на соціальний і правовий захист; 
- отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, об'єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов'язків; 
- у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з  іншими документами,  що стосуються проходження нею служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення; 
- вимагати проведення службового  розслідування з  метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї;
- захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку. 
- брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень (у межах своїх повноважень).
3.4. Обов’язки та права працівників виконавчого апарату районної ради визначаються у посадових інструкціях, що затверджуються головою районної ради.

4. Основні обов’язки керівництва виконавчого апарату районної ради

4.1. Керівництво виконавчого апарату районної ради зобов'язане: 
- неухильно дотримуватися вимог законодавства про працю та правил охорони праці, вживати заходи для своєчасного усунення причин та умов, що перешкоджають нормальній роботі працівників;
- створювати для працівників виконавчого апарату умови, необхідні для ефективного виконання посадових та функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці;
- забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення посадових осіб та інших працівників за результатами їх особистої роботи;  
- здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;
- забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної та електробезпеки відповідно до законодавства;
- сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників;
- у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації в зв’язку з умовами праці;
- забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, економічних і правових знань працівників;  
- забезпечувати матеріальними ресурсами, приладдям, комп’ютерами  та іншою оргтехнікою;
- давати законні та чіткі доручення працівникам, перевіряти своєчасність та точність їх виконання;
- видавати працівникам заробітну плату в установлені законодавством терміни, здійснювати преміювання працівників відповідно до Положення про преміювання посадових осіб та працівників  виконавчого апарату районної ради, затвердженого розпорядженням голови районної ради від 29.01.2016 року № 13-од;
- контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни;
- організовувати облік робочого часу і табелювання працівників.

5. Умови робочого часу та режиму роботи

5.1. Для працівників виконавчого апарату районної ради встановлюється п'ятиденний робочий тиждень із вихідними днями - субота, неділя.
Час початку і закінчення робочого часу,  перерви для відпочинку і харчування встановлюється: 
- початок роботи: о 8.00; 
- закінчення робочого дня: понеділок - четвер: о 17.15; 
- закінчення робочого дня в п’ятницю: о 16.00;
- перерва для відпочинку та харчування: з 13.00 до 14.00. 
Загальна   тривалість  робочого часу  працівників районної ради становить 40 годин на тиждень. Тривалість робочого дня з понеділка по четвер становить 8 годин 15 хв., а в п'ятницю - 7 годин. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину. 
5.2. Час початку і закінчення робочої зміни сторожів відділу фінансово – господарського забезпечення виконавчого апарату районної ради встановлюється наступний:
- понеділок – п’ятниця – 17.00 – 08.00;
- вихідні та святкові дні  – 08.00 – 08.00
Сторожам надається можливість приймання їжі протягом робочого часу без відлучення з місця роботи. Облік фактично відпрацьованого робочого часу проводить відділ фінансово – господарського забезпечення виконавчого апарату районної ради. Черговість робочих змін визначається щомісячними графіками роботи сторожів, які затверджуються розпорядженням голови районної ради. 
5.3. Забороняється в робочий час відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати з роботи для виконання громадських обов'язків та проведення різного роду заходів, не пов'язаних з службовою діяльністю, скликати збори, засідання, наради громадського характеру, крім загальних або профспілкових зборів трудового колективу. 
5.4. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники можуть залучатися до роботи у вихідні дні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується згідно з чинним трудовим законодавством.
5.5. Працівникам виконавчого апарату районної ради надаються щорічні основна та додаткові відпустки відповідно до вимог чинного законодавства. 
Щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи в районній раді.
У разі надання зазначених відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи, їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, крім визначених законом випадків, коли ці відпустки за бажанням працівника надаються повної тривалості.
Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року.
Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується головою районної ради у термін до 5 січня і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіку ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості їх відпочинку.
Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і головою районної ради. Про дату початку відпустки працівника письмово повідомляється не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.
Графік є обов’язковим для усіх працівників виконавчого апарату районної ради. Працівники погоджують заяву на відпустку із керівником структурного підрозділу, у якому працюють, та з керуючим справами.
Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.
Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.
Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна та в інших випадках, передбачених законодавством. У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.
Щорічна відпустка за ініціативою керівництва районної ради, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи районної ради, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних дні буде використана в поточному робочому році.
5.6. Посадовим особам місцевого самоврядування  надається  щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законами України не передбачено  тривалішої  відпустки, з  виплатою  допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу. 
Посадовим особам,  які  мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад  10  років,  надається  додаткова оплачувана відпустка  тривалістю  до  15  календарних  днів.  Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток встановлюються  Кабінетом Міністрів України. 
Працівникам виконавчого апарату районної ради, у межах затвердженого фонду оплати праці, може надаватись  матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату працівника.
Матеріальна допомога на оздоровлення виплачується працівникам при надані основної безперервної  частини основної відпустки, тривалістю не менше 14 календарних днів.
5.7. Перенесення відпусток на інший час можливе лише у випадках, передбачених чинним законодавством, та за згодою сторін.
У разі перенесення щорічної відпустки на новий термін, її надання встановлюється за згодою між працівником і головою ради. 
5.8. За сімейними обставинами працівникові  може бути надано відпустку без збереження заробітної плати тривалістю до 15 календарних днів на рік, а також інші відпустки, передбачені чинним законодавством.

6. Заохочення за сумлінну працю

6.1. За зразкове виконання трудових обов'язків, сумлінне та ініціативне ставлення до роботи і вагомі досягнення в  праці, до працівників виконавчого апарату районної ради  застосовуються такі види  заохочень: 
- оголошення подяки; 
- нагородження грамотою районної ради;
- нагородження цінними подарунками;
- оплата праці (надбавки, доплати, преміювання); 
- за виконання  особливо відповідальних завдань посадовій особі місцевого  самоврядування  може  бути  присвоєно   черговий   ранг достроково у межах відповідної категорії посад.
Заохочення оголошуються розпорядженням голови районної ради в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників у відповідності з правилами їх ведення.
За особливі трудові заслуги працівники виконавчого апарату, які є посадовими особами місцевого самоврядування, представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.

7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

7.1. Працівники районної ради зобов'язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження керівництва районної ради, додержуватись трудової  дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна. Трудова дисципліна в районній раді забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. У районній раді створюється обстановка нетерпимості до порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які несумлінно виконують трудові обов'язки. Щодо окремих несумлінних працівників застосовуються, в необхідних випадках, заходи дисциплінарного і громадського впливу.
7.2. Дисциплінарні стягнення застосовуються до працівників районної ради за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень,  порушення обмежень, пов'язаних  з проходженням служби в органах місцевого самоврядування, а також за порушення правил професійної етики, інший вчинок, який порочить його як посадову особу місцевого самоврядування або дискредитує районну раду. Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно із законом.
7.3. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один із заходів стягнення:
- догана; 
- звільнення. 
7.4. Якщо до працівника застосовано міри дисциплінарного впливу, то протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. 
7.5. Дисциплінарні стягнення накладаються головою ради шляхом видання розпорядження. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку. До застосування дисциплінарного стягнення голова районної ради повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. При обранні виду стягнення голова районної ради повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.
Стягнення оголошується розпорядженням голови районної ради. Працівник підтверджує власноручним підписом ознайомлення з розпорядженням. Копія розпорядження зберігається в особовій справі працівника. 
7.6. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення. 
Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення визначеного строку розпорядженням голови районної ради. 
Голова районної ради має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд загальних зборів працівників виконавчого апарату районної ради. 
7.7. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому законодавством.


Керуючий справами виконавчого апарату
Підволочиської районної ради                                                                                  М.М. Рубльовський